Semantika, elementy a atributy

Po deklaraci xml a prologu se podvme na prci s elementy (tagy) a jeich atributy.
Dal, co se na strnce mus zkonit objevit, jsou tzv. root (koenov) elementy, a to: <html>, <head> a <body>, tedy samo tlo dokumentu.
Tlo dokumentu je kolekce element a atribut, plus obsah tchto element (jako text, obrzky, odkazy atd.)

Smantick a prezentan elementy

XHTML a CSS jsou navreny k tomu, aby oddlily obsah od prezentace.
Tak mete pout stejn obsah na rznch prohlech, vetn mobilnch telefon s rznorodost font a dalch prezentanch schopnost, na PC a jinch vstupnch zazench (vetn pro zrakov postien).

Mnoho XHTML-MP element jsou smantick elementy, to znamen, e dvaj vznam obsahu spe ne informace o tom, jak by ml bt zobrazen.
Napklad <em> vyjaduje obsah kter by ml bt zdraznn: je na prohlei jak vyjdt tento draz, s rznm ezem psma, vy hlasitost, nebo jinak.

Mobiln prohlee podporuj tyi zkladn XHTML-MP elementy kter jsou iroce pouiteln a hojn vyuvan na WWW i "WAP", kter se vak vce vyuvaj pro jejich monost rznho zobrazen textu, ne k vyjden smantick informace. Jde o <b>, <i>, <big>, a <small>. Je lep se vyhnout tomuto zpsobu prezentace.

Pklad: chcete-li zdraznit text, uijte <em>.

Bn atributy

Mnoho element m pt atribut, jedn se o class, id, title, lang, a style.

Atribut
Popis
class
Pomoc tohoto atributu meme element piadit do jedn nebo vce td.
Stejn tda me bt piazena libovolnmu potu element.
Vyuit: K odkazovn se na elementy z dan tdy v CSS
id
Pomoc tohoto atributu lze elementu piadit jmno, kter mus bt jedinen pro cel dokument.
Vyuit: k odkazovn se na element v CSS pro piazen jedinenho stylu danmu elementu, k odkazovn se na peddeklarovan objekt
title
Tento atribut specifikuje popis elementu, kter me uivateli pomoci v orientaci na strnce (tooltip - hlasov prohlee obsah tohoto atributu tou).
lang
Tento atribut specifikuje pouit jazyk
style
Dky tomuto atributu mete danmu elementu nastavit vizuln, poppad hlasov vlastnosti

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma