Tag <card>

WML stránka může obsahovat jednu nebo více karet. Tag <card> definuje kartu. Karta může obsahovat text, odkazy, vstupní pole, úlohy, obrázky a další.
Pozn.: Atribut id může být použit jako odkaz.

Syntaxe

<card>
..text..
..links..
..images..
</card>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
newcontext true
false
Inicializuje obsah prohlížeče. Default hodnota je "false".
ordered true
false
Default is "true" Specifikuje pořadí elementů karty. Když je hodnota nastavena na "true" bude prohlížeč zobrazovat obsah v pevném pořadí. Když je nastaveno "false" rozhoduje uživatel o pořadí, jak se pohybovat v obsahu stránky. Default hodnota je "true"
title cdata Titulek stránky
xml:lang language_code Nastaví jazyk použitý v elementu
onenterbackward url Co se stane při použití úlohy "prev"
onenterforward url Co se stane při použití úlohy "go"
ontimer url Co se stane po vypršení časovače
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<card id="no1" title="Card 1"> 
<p>Hello World!</p>
</card>
<card id="no2" title="Card 2"> 
<p>Welcome to WAP School!</p>
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma