<a> Odkaz </a>

Tag <a> definuje kotvu, resp. odkaz, který dovolí přejít z jedné stránky na jinou.
odkaz může vést na jiný dokument, nebo na část dokumentu, definovaného kotvou, v témže, nebo i jiném dokumentu.

Pozn.: Mobilní prohlížeče zobrazují odkaz podtrženě.

Můžete použít styly pro změnu zobrazení tohoto elementu před a potom, co jej uživatel navštíví, viz. selectory pseudotřídy.

Možný obsah
<a> <abbr> <acronym> <br> <cite> <code> <dfn> <em> <img> <input> <kbd> <label> <object> <q> <samp> <select> <span> <strong> <textarea> <var>
#pcdata
Rodičovské elementy
<a> <abbr> <acronym> <address> <b> <big> <caption> <cite> <code> <dd> <dfn> <div> <dt> <em> <fieldset> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <i> <kbd> <label> <li> <object> <p> <pre> <q> <samp> <small> <span> <strong> <td> <th> <var>

Syntaxe

<a href="somefile">
..text..
..image..
</a>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
href url Povinný atribut. Určuje kam přejít, když uživatel klikne na odkaz.
title cdata Text identifikující odkaz. Pokud není atribut použit, zařízení použije slovo "Link" jako implicitní hodnota. Zařízení používají tento atribut různými způsoby. Např. může být použito pro zobrazení násltrojového tipu nebo část hlasové nápovědy, když uživatel vybere odkaz. Pro zaručení kompatibility širokého spektra zařízení, návěští může být maximálně pět znaků dlouhé.
accesskey number Tento atribut určuje číslo (0-9), které vystupuje na levé straně obrazovky vedle odkazu. Pokud uživatel stiskne odpovídající klávesu na klávesnici telefonu, telefon spustí úlohu definovanou odkazem. Maximum je tedy 10 hodnot - i např. u elementu <select>
xml:lang language_code Nastaví jazyk použitý v elementu
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>Plain Text</title>
 </head>
 <body>
  <p>
   <a href="http://wap.idnes.cz">
  </p>
 </body>
</html>

Pokud je element <a> cílem odkazu - kotvou, je vyžadováno id. Kotvy jsou obvykle prázdné elementy.

<a id="target-01" />

Odkaz na kotvu obsahuje její ID, je nutná identifikace kotvy, a to znakem "#", například:

<a href="#odstavecx">
Odkaz na část textu uvnitř dokumentu.
</a>

<a href="http://www.example.com/#targetid"> Odkaz na úsek jiného dokumentu. </a>

Pokud použijete v dokumentu <base> element, budou relativní odkazy směrovány na adresu specifikovanou v tomto elementu.

Jestliže je <a> element klasický odkaz, pak je vyžadován atribut href.

Hodnota mailto v atributu href

Pokud je hodnotou v atributu href "mailto:", prohlížeč aktivuje e-mailovou aplikaci v telefonu. Může se uvést i adresát kopie, nadpis, text zprávy
Obvyklá syntax:

<a href="mailto:mail@server.com">Odeslat mail</a>
<a href="mailto:mail@server.com?body=text%20%20zpravy">Mail s textem</a>
<a href="mailto:mail@server.com?subject=%20Nadpis"&gt;Predepsany nadpis</a>
<a href="mailto:mail@server.com?cc=nekdo@jiny.com&body=Ahoj">Poslat s kopii</a>
Hodnota tel (WTAI) v atributu href

Pokud je hodnotou atributu href sekvence "tel" nebo "WTAI", prohlížeč aktivuje interní aplikaci pro volbu telefonniho čísla. "tel" schema je specifikováno v RFC2806 na adrese http://www.ietf.org/rfc/rfc2806.txt.
specifikace WTAI je dostupná na stránkách Wapfóra http://www.wapforum.org.
příklady použití:

<a href="tel:+420-123-456-789">Zavolej do klubu!</a>
<a href="wtai://wp/mc;420123456789">Zavolej !</a>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma